Hopp til innholdet

Sted

Oslo

Årstall

2017 - 2019

Oppdragsgiver

Oslobygg KF

Samarbeidspartner

SPINN arkitekter as

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

2500 m2

Faser/status

Forprosjekt
Anbudsdokumenter
Detaljprosjekt
Byggeoppfølging
Ferdigstillt

Tjenester

ARK, SØK, Brukermedvirkning tidligfase

Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede er en grunnskole med hovedfokus på døve og tunghørte elever fra 1.-10. klasse samt elever med multifunksjonshemming. Vetland skole er samlokalisert med Oppsal skole (1-10). Skolene opererer sammen i en tvillingskolemodell, hvor man deler fysisk skoleanlegg og bygninger samtidig som skolene har full selvstendighet, men opererer med samordning og samarbeid seg imellom. Bygningsmassen er lokalisert i Vetlandsveien 79 på Oppsal.

Nybygg tilhørende Vetland skole tilrettelagt for 1-13 undervisning for 12 døvblindfødte elever og 8 elever med sammensatte funksjonsnedsettelser. Bygget medfører tilrettelegging for 24 nye heltidsstillinger / arbeidsplasser og reetablering av 3 eksisterende arbeidsplasser fra bygg K, som rives. Prosjektet består av en ny frittstående bygning plassert i nordre del av dagens parkeringsplass og i mellomrommet mellom administrasjonsbygget (Bygg A) og Gym-Svømmehallen (Bygg I/J). Bygget vil ha fasade mot det indre gårdsrommet på skolen og inngår som en fullintegrert del av tvillingskolens (Vetland og Oppsal) bygningsmasse. I forbindelse med prosjektet ble tidligere driftsbygning (bygg K) revet. Bygget er tilrettelagt med passivhusstandard.

Bygget og utomhusområder direkte tilknyttet elevene vil være fullt ut universelt utformet. Det er i tillegg planlagt en god del ekstra tilrettelegging med tanke på brukergruppens særskilte behov.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss